วัน เวลา ในการลอยอังคาร

เรือธนากร การลอยอังคาร

วันและเวลาในการลอยอังคารในประเทศไทยนั้นไม่มีกำหนดตายตัว ญาติพี่น้องสามารถกำหนดวันและเวลาได้ตามสะดวก

วันและเวลาในการลอยอังคาร โดยอาจพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ความเหมาะสม ควรเลือกวันและเวลาที่น้ำไม่ไหลแรง ไม่รบกวนการสัญจรทางน้ำ และไม่มีสิ่งกีดขวาง
  • ความเชื่อ อาจขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล เช่น บางคนอาจนิยมลอยอังคารในวันพระหรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นต้น
  • ความสะดวก ควรเลือกวันและเวลาที่ญาติพี่น้องสามารถร่วมพิธีลอยอังคารได้สะดวก

โดยทั่วไปแล้ว นิยมลอยอังคารในช่วงเช้าหรือเย็น เพราะเป็นช่วงที่น้ำไม่ไหลแรง และไม่รบกวนการสัญจรทางน้ำ

นอกจากวันและเวลาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาในการลอยอังคาร ได้แก่

  • สถานที่ ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่เหมาะสม เช่น บริเวณที่น้ำไม่ไหลแรง ไม่รบกวนการสัญจรทางน้ำ และไม่มีสิ่งกีดขวาง
  • อุปกรณ์ ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น ห่ออังคาร เครื่องสังเวย เรือ
  • การปฏิบัติตน ควรปฏิบัติตนด้วยความเคารพต่อผู้ล่วงลับ

การลอยอังคารเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญต่อชาวไทย เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับ และเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็น

ขอบคุณที่มา https://bard.google.com/