พิธีลอยอังคารในประเทศไทย

ผู้นำกล่าวพิธีลอยอังคาร

พิธีลอยอังคาร เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาช้านานในประเทศไทย โดยเป็นการนำอัฐิหรืออังคารของผู้เสียชีวิตไปลอยในแม่น้ำหรือทะเล เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็น พิธีลอยอังคารในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ประวัติพิธีลอยอังคารในประเทศไทย

พิธีลอยอังคารในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเกิดจากธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อร่างกายตายลง ธาตุทั้งสี่ก็จะแยกออกจากกัน โดยธาตุดินจะกลายเป็นผง ธาตุน้ำจะกลายเป็นน้ำ ธาตุลมจะกลายเป็นลม และธาตุไฟจะกลายเป็นไฟ ดังนั้นจึงมีการเผาศพเพื่อแยกธาตุทั้งสี่ออกจากกัน จากนั้นจึงนำอัฐิหรืออังคารไปลอยในแม่น้ำหรือทะเลเพื่อให้ธาตุทั้งสี่กลับคืนสู่ธรรมชาติ

พิธีลอยอังคารในประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้กล่าวถึงพิธีลอยอังคารไว้ว่า “เมื่อผู้ใดตายลง ให้เผาศพ แล้วเอาอัฐิไปลอยในแม่น้ำ” พิธีลอยอังคารจึงกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ขั้นตอนพิธีลอยอังคารในประเทศไทย

พิธีลอยอังคารในประเทศไทยมีขั้นตอนดังนี้

  1. การเตรียมการ

ก่อนวันลอยอังคาร ญาติพี่น้องจะเตรียมห่ออังคาร ซึ่งห่ออังคารจะบรรจุอัฐิหรืออังคารของผู้ล่วงลับ ร่วมกับเครื่องสังเวยต่างๆ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เหรียญ อาหารคาวหวาน เป็นต้น

  1. การลอยอังคาร

ในวันลอยอังคาร ญาติพี่น้องจะจัดพิธีลอยอังคาร โดยนำห่ออังคารไปลอยในแม่น้ำหรือทะเล โดยนิยมลอยอังคารในช่วงเช้าหรือเย็น เพราะเป็นช่วงที่น้ำไม่ไหลแรง และไม่รบกวนการสัญจรทางน้ำ

  1. การถวายภัตตาหาร

หลังการลอยอังคาร ญาติพี่น้องจะถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ

ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีลอยอังคาร

พิธีลอยอังคารมีความเชื่อหลายประการ เช่น

  • เชื่อว่าการลอยอังคารเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็น
  • เชื่อว่าการลอยอังคารเป็นการชำระล้างบาปของผู้ล่วงลับ
  • เชื่อว่าการลอยอังคารเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับ

พิธีลอยอังคารในประเทศไทยในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน พิธีลอยอังคารในประเทศไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่ โดยนิยมลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง และทะเลต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ข้อควรปฏิบัติในการลอยอังคาร

ในการลอยอังคารควรคำนึงถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

  • ควรเลือกสถานที่ลอยอังคารที่เหมาะสม เช่น บริเวณที่น้ำไม่ไหลแรง ไม่รบกวนการสัญจรทางน้ำ และไม่มีสิ่งกีดขวาง
  • ควรเลือกช่วงเวลาที่ลอยอังคารที่เหมาะสม เช่น ในช่วงเช้าหรือเย็น
  • ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น ห่ออังคาร เครื่องสังเวย เรือ
  • ควรปฏิบัติตนด้วยความเคารพต่อผู้ล่วงลับ

พิธีลอยอังคารเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญต่อชาวไทย เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับ และเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีและสงบร่มเย็น

ขอบคุณที่มา https://bard.google.com/