พิธีลอยอังคารภาษาจีน : 水葬仪式

ลำดับพิธีลอยอังคาร ลอยอังคารที่ไหนดี : เรือเพิ่มมณเทียรชัย 10

พิธีลอยอังคาร :水葬仪式:将灵魂送往彼岸 水葬仪式 是一种将火化后的骨灰和骨炭撒入河流或海洋的宗教仪式,目的是将逝者的灵魂送往彼岸,获得永恒的安息。

简单的流程:

 1. 准备物品:鲜花、香烛、食物、僧侣袍、幡、骨灰盒等。
 2. 前往河边或海边:选择安全的水域,注意环保。
 3. 举行法事:僧侣会念经祈福,并为逝者祈求冥福。
 4. 将骨灰撒入水中:将骨灰盒打开,将骨灰和骨炭撒入水中。
 5. 返回:返回家中,举行简单的仪式,悼念逝者。

注意事项:

 • 选择安全的水域进行水葬仪式,避免发生意外。
 • 注意环保,不要将垃圾留在水域中。
 • 遵守当地习俗和规定。

水葬仪式的意义:

 • 送别逝者:表达对逝者的尊敬和哀思。
 • 生命轮回:体现人们对生命轮回的信仰。

水葬仪式在中国:

 • 历史悠久:起源于古代,与道教和佛教有关。
 • 地域差异:各地习俗有所不同,例如在台湾,水葬仪式较为常见。
 • 现代化:近年来,随着殡葬观念的改变,水葬仪式逐渐被接受。

相关词汇:

 • 水葬仪式:水葬
 • 骨灰:骨灰
 • 骨炭:骨炭
 • 河流:河流
 • 海洋:海洋
 • 宗教仪式:宗教仪式
 • 灵魂:灵魂
 • 彼岸:彼岸
 • 永恒的安息:永恒的安息
 • 尊敬:尊敬
 • 哀思:哀思
 • 生命轮回:生命轮回
 • 法事:法事
 • 僧侣:僧侣
 • 祈福:祈福
 • 冥福:冥福
 • 安全:安全
 • 环保:环保
 • 垃圾:垃圾
 • 习俗:习俗
 • 规定:规定
 • 意义:意义
 • 历史悠久:历史悠久
 • 地域差异:地域差异
 • 现代化:现代化

希望这篇文章能够帮助您更好地理解水葬仪式!


พิธีลอยอังคาร แปลเป็นภาษาไทย จากด้านบน

พิธีลอยอังคาร เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่นำอัฐิและเถ้าถ่านของศพที่เผาแล้วไปลอยในแม่น้ำหรือทะเล เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่ภพภูมิที่ดี มีความสงบร่มเย็น เปรียบเสมือนสายน้ำที่มีแต่ความชุ่มเย็น

ขั้นตอนง่ายๆ พิธีลอยอังคาร

 1. เตรียมสิ่งของ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน อาหาร
 2. เดินทางไปยังริมแม่น้ำหรือทะเล เลือกสถานที่ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 3. ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ขอพรให้ผู้ล่วงลับ
 4. นำอัฐิและเถ้าถ่านโรยลงในน้ำ 
 5. เดินทางกลับ กลับบ้าน ประกอบพิธีกรรมรำลึกถึงผู้ล่วงลับ

ข้อควรระวัง

 • เลือกสถานที่ปลอดภัยสำหรับการลอยอังคาร
 • ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะลงในน้ำ
 • ปฏิบัติตามประเพณีและกฎระเบียบท้องถิ่น

ความหมายของพิธีลอยอังคาร

 • ส่งดวงวิญญาณ: แสดงความเคารพและอาลัยต่อผู้ล่วงลับ
 • ชีวิตหลังความตาย: สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด

พิธีลอยอังคาร

 • ประวัติ: มีมานาน เกี่ยวข้องกับลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธ
 • ความแตกต่าง: ประเพณีท้องถิ่นแตกต่างกัน
 • ความทันสมัย: ปัจจุบัน ผู้คนเริ่มยอมรับพิธีลอยอังคารมากขึ้น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • พิธีลอยอังคาร: 水葬
 • อัฐิ: 骨灰
 • เถ้าถ่าน: 骨炭
 • แม่น้ำ: 河流
 • ทะเล: 海洋
 • พิธีกรรมทางศาสนา: 宗教仪式
 • ดวงวิญญาณ: 灵魂
 • ภพภูมิที่ดี: 彼岸
 • สงบร่มเย็น: 永恒的安息
 • เคารพ: 尊敬
 • อาลัย: 哀思
 • ชีวิตหลังความตาย: 生命轮回
 • พิธีกรรมทางศาสนา: 法事
 • สวด経祈福: 祈福
 • ขอพร: 冥福
 • ปลอดภัย: 安全
 • ใส่ใจสิ่งแวดล้อม: 环保
 • ทิ้งขยะ: 垃圾
 • ประเพณี: 习俗
 • กฎระเบียบ: 规定
 • ความหมาย: 意义
 • ประวัติ悠久: 历史悠久
 • ความแตกต่าง: 地域差异
 • ความทันสมัย: 现代化

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เข้าใจพิธีลอยอังคารมากขึ้น!

ข้อความด้านบนทั้งหมดใช้ระบบช่วยแปล อาจมีความไม่ถูกต้องจากข้อมูลสูงกรุณาสอบถามผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง
请注意: 上面所有文本均由机器翻译完成,可能存在大量错误。请务必咨询专业人士以获取准确信息