ข้อควรระวังในการลอยอังคารเพื่อสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังในการลอยอังคาร

ข้อควรระวังในการลอยอังคาร :พิธีลอยอังคาร เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุคติ แต่หากไม่ระวัง พิธีกรรมนี้อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและจิตวิญญาณของผู้ล่วงลับได้ บทความนี้จึงขอ

นำเสนอข้อควรระวังในการลอยอังคาร ดังนี้

1. สถานที่ลอยอังคาร

 • ห้ามลอยอังคารบริเวณต้นน้ำ หรือในพื้นที่ป่าสงวน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่า
 • ไม่ควรลอยอังคารในบริเวณที่มีคลื่นลมแรง เพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ร่วมพิธี
 • เลือกสถานที่ลอยอังคารที่สะดวกต่อการเดินทาง และเหมาะสมกับจำนวนผู้ร่วมพิธี

2. การรักษาความสะอาด (ข้อควรระวังในการลอยอังคาร)

 • ห้ามทิ้งขยะ หรือของที่ไม่ย่อยสลายลงในแม่น้ำ หรือทะเลระหว่างที่จัดพิธี
 • เก็บกวาดพื้นที่บริเวณจุดลอยอังคารให้สะอาด
 • ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายในการจัดพิธี เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน

3. ระยะเวลาของพิธี

 • พิธีลอยอังคารควรเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่ยืดเยื้อ
 • เน้นการปล่อยวาง ส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุคติ
 • ไม่ควรจัดพิธีข้ามวัน เพราะอาจสร้างบ่วงให้กับผู้ล่วงลับ

4. ของเซ่นไหว้

 • ไม่ควรทิ้งของมีค่าลงในน้ำ เพราะขัดต่อหลักศาสนาพุทธ
 • ของมีค่าที่ทิ้งลงน้ำอาจสร้างมลภาวะ
 • เลือกของเซ่นไหว้ที่เรียบง่าย เน้นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล

5. ความปลอดภัย (ข้อควรระวังในการลอยอังคาร)

 • สวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในเรือ
 • ระมัดระวังการสัญจรภายในเรือขณะมีคลื่นลม
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำเรือ

6. การแต่งกาย

 • แต่งกายสุภาพ เรียบง่าย เหมาะสมกับงาน
 • ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาด
 • เลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี

7. กิริยามารยาท

 • แสดงความเคารพต่อสถานที่และผู้ร่วมพิธี
 • รักษาความสงบเรียบร้อย
 • งดเว้นการพูดจาเสียงดัง

8. การอธิษฐาน

 • อธิษฐานด้วยจิตอันบริสุทธิ์
 • อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
 • ตั้งจิตให้สงบ ปล่อยวาง

9. การเดินทาง

 • วางแผนการเดินทางล่วงหน้า
 • เผื่อเวลาสำหรับการเดินทาง
 • ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง

10. การเตรียมเอกสาร

 • เตรียมเอกสารสำคัญของผู้ล่วงลับให้ครบถ้วน
 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

11. การติดต่อบริษัทรับจัดพิธี

 • เลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบราคาและรายละเอียดของบริการ
 • ตกลงรายละเอียดให้ชัดเจน

12. การแจ้งญาติมิตร

 • แจ้งญาติมิตรให้ทราบล่วงหน้า
 • ระบุสถานที่ วัน เวลา ของพิธี
 • เตรียมที่พักและอาหารสำหรับญาติมิตร

13. การทำบุญอุทิศส่วนกุศล

 • ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
 • เลือกทำบุญตามความเหมาะสม
 • ตั้งจิตให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญ

14. การดูแลสุขภาพ

 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ

15. การเตรียมใจ

 • เตรียมใจให้พร้อมสำหรับการจากลา
 • ปล่อยวาง มองโลกในแง่ดี

แนวทางปฏิบัติสำหรับการลอยอังคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายในการจัดพิธี เช่น กระทงดอกไม้ ธูป เทียน ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
 • งดเว้นการใช้พลาสติก โฟม หรือวัสดุที่ย่อยสลายยาก
 • เก็บกวาดขยะและของเซ่นไหว้ให้เรียบร้อย ไม่ทิ้งลงในแม่น้ำหรือทะเล
 • รณรงค์ให้ญาติมิตรร่วมรักษาความสะอาด

ตัวอย่างพิธีลอยอังคารที่เรียบง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ญาติมิตรร่วมนั่งสมาธิ อธิษฐาน และอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
 • นำอัฐิและเถ้าถ่านใส่กระทงดอกไม้ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
 • โยนกระทงดอกไม้ลงในแม่น้ำหรือทะเล
 • ร่วมกันเก็บกวาดพื้นที่บริเวณจุดลอยอังคาร

การลอยอังคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม แสดงถึงความเคารพต่อผู้ล่วงลับและธรรมชาติ เป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุคติด้วยความสงบและงดงาม