วันมาฆบูชา : การประชุมและะคำสอน

วันมาฆบูชา 2567 :ประเพณีวัฒนธรรมไทย

วันมาฆบูชา เป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต เหตุการณ์สำคัญทั้ง 4 ประการ ได้แก่

 1. พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
 2. พระภิกษุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์
 3. เป็นวันเพ็ญเดือน 3
 4. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา

บทความนี้ จะพาคุณไปรู้จักกับวันมาฆบูชาอย่างลึกซึ้ง ผ่านหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. ความหมายและประวัติวันมาฆบูชา

 • ความหมาย: มาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ
 • ประวัติ:
  • เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 3 ปีที่ 9 หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้
  • พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
  • พระภิกษุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์
  • พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

2. เหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชา

 • จาตุรงคสันนิบาต: การประชุมอันยิ่งใหญ่
  • พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
  • พระภิกษุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์
  • เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง
  • พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
 • โอวาทปาฏิโมกข์: หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา
  • สอนให้ละเว้นความชั่ว
  • สอนให้ทำความดี
  • สอนให้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

3. กิจกรรมในวันมาฆบูชา

 • ทำบุญ ตักบาตร
 • ฟังพระธรรมเทศนา
 • เวียนเทียน

4. สถานที่สำคัญเนื่องในวันมาฆบูชา

 • วัดเวฬุวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประเทศไทย สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในวันมาฆบูชา

5. ความสำคัญของวันมาฆบูชา

 • เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ
 • เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ
 • เป็นวันที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีศีลธรรม

6. ข้อคิดจากวันมาฆบูชา

 • ควรละเว้นความชั่ว
 • ควรทำความดี
 • ควรทำจิตใจให้บริสุทธิ์

7. สรุป

วันมาฆบูชาเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนควรน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ที่มา วันมาฆบูชา 2567 ประวัติวันมาฆบูชา ความสำคัญวันมาฆบูชา (sanook.com)